تغییر پذیری ضربان قلب (HRV)

بخش اول: تعریف تغییر پذیری ضربان قلب و توضیح فیزیولوژی مرتبط با آن. تغییر پذیری ضربان قلب یا HRV یکی از مهم ترین فاکتورهای فیزیولوژیکی در بدن ما انسان هاست که عملکرد آن نه تنها موجب افزایش سطح کیفیت سلامت…