نقشه رنگی مغز QEEG در تشخیص و تعیین اثر بخشی درمان چه بیماریهایی موثر است؟

در مقاله قبلی خواندیم : فرق الکتروانسفالوگرافی یا EEG با نقشه برداری مغز یا QEEG چیست ؟ تعداد زیادی از بیماری های را که توسط الکتروانسفالوگرافی کمی می توان آنها را تشخیص داد ، در صورتی که با الکتروانسفالوگرافی ساده…