گزارش تصویری از کارگاه آموزشی تحریک مغناطیسی مغز – 7 اسفند 1394