فهرست بستن

بیوفیدبک چیست ؟

بیوفیدبک چیست ؟

کنترل احشاء و اعضای داخلی انسان نظیر قلب و ریه و روده ها و نیز کنترل دمای بدن توسط سیستم عصبی خودکار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) و بصورت اتوماتیک انجام میشود. و در زمان نه چندان دوری فکر میکردند که کنترل این اعضاء خارج از اراده است ،ولی روش درمان با بیوفیدبک عملا” ثابت میکند که با آموزشهای لازم میشود در کار این اعضاء تغییراتی ایجاد کرد . و در زمان بیماری بکمک بیوفیدبک نحوه کار آنها راا صلاح کرد ، و میتوان آنها را طوری تنظیم نمود که به بیماری غالب شد ، و زندگی سالمی داشت.