فهرست بستن

انواع مختلف پالس در TMS برحسب شکل موج

جریان های الکتریکی ویژه و اختصاصی در واحد اصلی دستگاه TMS  می تواند امواجی به اشکال مختلف ایجاد کند که به سه صورت مونوفازیک ، بی فازیک و پلی فازیک می باشند .

  • مونوفازیک : پالس های مونوفازیک ولتاژ یک سویه ایجاد می کنند ، اصولا در جریان اصلی یک ولتاژ بدنبال فاز مثبت در کویل فاز منفی نوسان پیدا می کند ، برای این که جریان طبیعی را بتوانیم تعدیل کرده و موج مونوفازیک تولید کنیم ، دیود موازی و مقاومت مخصوص لازم است که در مدار قرارداده شود تا بتوان حالت طبیعی موج را به مونوفازیک تغییر داد. به علت شکل خاص مونوفازیک این موج ، فقط بصورت تکی و منفرد ارائه می شود.( مگر آن که ازمنابع متعدد انرژی استفاده شود.)
  • بی فازیک : که بصورت دو طرفه و دارای نوسان ولتاژمثبت و منفی است ، این نوسان و تغییر جهت سریع ایجاد جریان میکند ، این نوع پالس اگر به صورت سیکل واحد باشد ، به آن بی فازیک می نامند.
  • پلی فازیک : اگر پالس بی فازیک چندین سیکل داشته باشد و تکرار شود به آن پلی فازیک می نامند.

Pulse-shaped graphs. (From left to right ) Monophasic, biphasic, and polyphasic

 

ترجمه دکتر داود آذرنگی متخصص مغزواعصاب

مرکز چند تخصصی مغزواعصاب وروان ذهن برتر ایرانیان