نقش دستگاه TMS در درمان انواع بیماری های مغز وا عصاب چیست ؟

مقاله قبلی خواندیم : دستگاه تی ام اس چگونه درمان میکند؟   در جریان انواع بیماری های مربوط به مغز و اعصاب و روان معمولاً مغز در یک ناحیه به علت بیماری آسیب دیده و در نتیجه آن ، نورون…