نوروفیدبک درمانی برای کاهش اضطراب

یک روش نوین نوروفیدبک برای کاهش اضطراب در شماره اخیر ژورنال سایکوتراپی و سایکوسوماتیک مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار گرفته است. ناکارآمدی در تنظیم هیجانی و اضطراب بیش از حد، دربردارنده یک فراتشخیصی بزرگ در آسیب شناسی روانی می‌باشد.…