فرق الکتروانسفالوگرافی یا EEG با نقشه برداری مغز یا QEEG چیست ؟

  الکتروانسفالوگرافی یا نوار مغزی عبارت است از ثبت فعالیت الکتریکی مغز در روی کاغذ توسط الکترودهایی که روی جمجمه وصل می شود .  در سال ۱۳۲۹ توسط هانس برگر فعالیت الکتریکی مغز و امواج مغزی کشف شد و برای…