خانم دکتر شقایق دخیلی

تحصیلات دانشجوي دکتراي تخصصی(Ph.D) روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد ساوه   شاگرد ممتاز دوره کارشناسی ارشد روانشناسی سنجش (روانسنجی) دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز   انتشارات: مقاله 1-Dakhili, Shaghayegh; Manavipour, Davood; Golshani, Fatemeh. The prediction of Mental Health by the…