فهرست بستن

آزمون رایگان تشخیص بیش فعالی کودکان

تشخیص بیش فعالی

سر فصل مطالب

تشخیص بیش فعالی به چه صورت انجام میشود؟

توسط آزمون بیش فعالی به منظور تشخیص اختلال کمبود توجه بیش فعالی، کودک باید علائم متعددی از بیش فعالی و تکانشی بودن یا بی توجهی و یا هر دو را به مدت 6 ماه یا بیشتر نشان دهد. علاوه بر این علائم در دو یا بیشتر از دو موقعیت (برای مثال خانه و مدرسه) باید اتفاق بیفتد. پیگیری رفتارها به مدت کوتاه برای تشخیص دقیق علائم فرزند شما کمک کننده است. این تست بیش فعالی بصورت چک لیست یک ابزار ساده برای تشخیص رفتار فرزند شماست. به سادگی جواب بله یا خیر را برای هر گزینه ( براساس رفتار فرزندتان) انتخاب نمایید:

لطفا به همه سوالات آزمون تشخیص بیش فعالی پاسخ دهید :

Results

با توجه به پاسخ شما احتمال وجود بیشفعالی بسیار بالا است ، لطفا به سوالات تکمیلی زیر هم پاسخ دهید

 

احتمال وجود بیشفعالی بسیار کم است در صورتی که می خواهید بررسی دقیقتری انجام شود انجام تست

IVA-2

توسط روانسنج توصیه میشود

 

برای رزرو نوبت تست کافی هست با با کلیک در اینجا با ما تماس بگیرید

 

 

#1. اغلب قبل از اینکه سئوال کامل پرسیده شود پاسخ می دهد

#2. اغلب حرف دیگران را قطع میکند.

#3. اغلب به سختی نوبت را رعایت می کند یا در صف می ایستد.

#4. اغلب بیش از حد حرف میزند.

#5. اغلب وقتی که نشسته، دست و پایش را تکان میدهد و یا در جایش آرام نمی گیرد.

#6. اغلب در بازی کردن آرام مشکل دارد.

#7. اغلب در کلاس و یا موقعیت هایی که لازم است آرام بنشیند جای خود را ترک میکند.

#8. اغلب بیش از حد میدود و یا بالا و پایین می رود.

#9. اغلب به نظر می رسد در حال حرکت است.

#10. اغلب قادر به توجه کردن به جزئیات نیست و به خاطر بی دقتی اشتباه میکند.

#11. اغلب در کامل کردن یک تکلیف و تمرکز بر آن مشکل دارد.

#12. اغلب در فعالیت های روزمره فراموشکار است.

#13. اغلب به آسانی حواسش پرت می شود.

#14. اغلب به نظر می رسد که به حرفها و یا دستورات دیگران گوش نمی دهد.

#15. اغلب در سازماندهی تکالیف و فعالیت ها مشکل دارد.

#16. فعالیت هایی که نیاز به تمرکز ذهنی طولانی دارد را دوست ندارد یا از آنها اجتناب می کند.

#17. اغلب وسایلش را گم می کند.

#18. اغلب نمی تواند براساس دستورالعمل پیش برود.

Finish