کامپیوتر می تواند به دانش آموزان دارای اختلال ADHD
در جهت آموزش مغز آنها کمک کند
منتشر شده در17 فوریه 2014

neurofeedback

با توجه به مطالعه  انجام شده توسط متخصصین کودکان در مارس 2014 با موضوع ” آموزش نوروفیدبک در مدرسه برای اختلال ADHD “که بهبود پایدار در یک آزمایش کنترل شده به صورت تصادفی  را مورد بررسی قرار داده و در 17 فوریه همان سال منتشر شده است :

نوروفیدبک ، نوعی از آموزش با استفاده از یک برنامه کامپیوتری برای کودکان با اختلال نقص توجه و فعالیت زیاد (ADHD) است که می تواند به بهبود طولانی مدت و ماندگار این کودکان کمک کند. نوروفیدبک عبارت است از بازخورد فوری (به صورت شنیداری و دیداری) به فرد برای جلب توجه او ، زمانی که تمرکز کردن را تمرین می کند. همچنین نوروفیدبک به کاربران در جهت ایجاد تغییر و نظارت بر الگوهای امواج مغزی ، برای بهبود عملکرد و افزایش توجه آنها آموزش می دهد.

محققان 102 کودک را مورد بررسی قرار داده و پس از انجام دو نوع از آموزش های کامپیوتری ، به مقایسه توجه و عملکرد اجرایی آنها پرداختند: نوروفیدبک و آموزش شناختی. این دانش آموزان با دانش آموزانی که برای مطالعه هیچ آموزش کامپیوتری ندیده بودند ، مقایسه شدند. کودکانی که هر دو نوع آموزش را دیده بودند به نتایج بهتری در افزایش توجه و یادگیری در شش ماه بعد دست یافتند. گروهی که فقط از نوروفیدبک استفاده کرده بودند در مقایسه با گروهی که آموزش شناختی دریافت کرده بود ، پیشرفت های قابل توجهی را نشان داده و درجات و امتیازهای بالاتری را بدست آوردند.

این اولین آزمایش تصادفی بزرگ است که به ارزیابی تأثیر طولانی مدت آموزش های کامپیوتری در مدرسه برای ADHD می پردازد و محققین مراحل تحقیقاتی را که در آینده برای پیشبرد انجام این روش از توانمند سازی مغزی لازم است ، را شناسایی کرده اند.

آکادمی طب اطفال آمریکا ، سازمانی است که از 60 هزار فوق تخصص طب کودکان و متخصص جراحی کودکان ، در جهت رسیدگی به بهداشت، ایمنی و رفاه نوزادان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان تشکیل شده است. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.AAP.org مراجعه کنید.

ترجمه کیانا کیانپور

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

متن اصلی مقاله

Computer Feedback Can Help Students With ADHD Train Their Brains
For Release: February 17, 2014

neurofeedback

Neurofeedback, a type of training using a computer program for children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), can contribute to lasting improvements for these children, according to a study in the March 2014 issue of Pediatrics, “In-School NeurofeedbackTraining for ADHD: Sustained Improvement From a Randomized Control Trial,” published online Feb. 17. Neurofeedback consists of giving immediate feedback (both heard and seen) to individuals regarding their attention as they practice focusing. Neurofeedback trains users to monitor and change their brainwave patterns in ways that can improve their attention and executive functioning (a set of skills related to learning and academic achievement). The researchers looked at 102 children and compared their attention and executive functioning after two types of computer training: neurofeedback and cognitive training. These students were compared to students who had no computer training for the study. Compared to no computer training, the children using both types of training had better results in certain areas of attention and learning six months later. The group using neurofeedback showed significant improvements, in more areas and to a greater degree than those who received cognitive training. This is the first large randomized controlled trial to evaluate the long-term effectiveness of in-school computer training for ADHD, and the authors identify future research steps to advance this type of brain development.

The American Academy of Pediatrics is an organization of 60,000 primary care pediatricians, pediatric medical subspecialists and pediatric surgical specialists dedicated to the health, safety and well-being of infants, children, adolescents and young adults. For more information, visit www.aap.org.
– See more at: http://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/Computer-Feedback-Can-Help-Students-With-ADHD.aspx#sthash.fCCxnSGi.dpuf

ترجمه استفاده از کامپیوتر در درمان بیش فعالی