فهرست بستن

آزمونهای تکمیلی تشخیص بیشفعالی کودکان

Results

#1. آیا علائم/ رفتارهایی که در آزمون قبل پاسخ دادید به مدت 6 ماه یا بیشتر وجود دارند؟

#2. آیا این رفتارها باعث ایجاد مشکل یا اختلال شده است؟

#3. آیا این رفتارها در بیش از یک موقعیت وجود دارند؟

#4. آیا این علائم قبل از سن 7 سالگی وجود داشته اند؟

finish