کنترل احشاء واعضای داخلی انسان نظیر قلب وریه وروده ها ونیز کنترل دمای بدن توسط سیستم عصبی خودکار (سمپاتیک وپاراسمپاتیک) وبصورت اتوماتیک انجام میشود. ودرزمان نه چندان دوری فکر میکردند که کنترل این اعضاء خارج از اراده است ،ولی روش درمان با بیوفیدبک عملا” ثابت میکند که با آموزشهای لازم میشود درکار این اعضاء تغییراتی ایجادکرد.ودر زمان بیماری بکمک بیوفیدبک نحوه کار آنهارااصلاح کرد،ومیتوان آنها را طوری تنظیم نمود که به بیماری غالب شد،وزندگی سالمی داشت.